naše ovoce

Čerstvé na váš stůl

Jablka

Cel­kem je z čeho vybí­rat. Ale pospěš­te si. Ty nej­ra­něj­ší odrů­dy budou již brzy pryč. Byla by ško­da neochutnat.

Rubín

krás­né vět­ší jabl­ko plné šťá­vy
říjen — listopad

Gala, Gala Shiga 

krás­ná chu­ťo­vě vyvá­že­ná a vel­mi oblí­be­ná jabl­ka, u nás spí­še men­ší, ale chu­ťo­vě exce­lent­ní
říjen — prosinec

Golden Bohemia

žlu­té jabl­ko, kte­ré chu­tí před­čí i své­ho otce Gol­den Deli­cius, mír­ně nakys­lé
říjen — listopad

Topaz

pro­si­nec — leden/únor

Golden Delicius

urči­tě zná­te z ital­ských dodá­vek, od nás je dosta­ne­te tro­chu men­ší, ale koneč­ně pozná­te, jak mají chut­nat slad­ká jabl­ka
lis­to­pad — leden/únor

Jonagold 

pod­le nás chu­ťo­vě nej­lep­ší jabl­ko. Díky poča­sí posled­ních let dosa­hu­je vět­ší veli­kos­ti
leden — únor

Fuji

nová odrů­da v našem sadě s vel­mi pří­jem­nou chu­tí s názna­kem ana­na­su
únor — duben

Braeburn

tato nepří­liš zná­má pozd­ní odrů­da nakys­lé chu­ti je v obdo­bí plné zra­los­ti více slad­ká
únor — duben

Idared

pod tvrd­ší slup­kou najde­te vel­mi šťav­na­tou a chut­nou duž­ni­nu
únor — duben

Višně

Doko­na­le dozrá­lé viš­ně jsou k dis­po­zi­ci pou­ze 2–3 týd­ny v roce, zhru­ba od 25. čer­ven­ce do 7. srp­na. Nepro­meš­kej­te je.