Naše jablka a višně

Ovoce z ráje na vašem stole

Jsme malá rodin­ná ovoc­nář­ská far­ma peču­jí­cí o 4 hek­ta­ry sadů jablek a viš­ní v Čes­kém ráji. Naše ovo­ce dozrá­vá v maleb­né obci Žer­nov-Sýko­ři­ce na úpa­tí hory Kozá­kov v nad­moř­ské výš­ce 350 m. n. m. S lás­kou peču­je­me o čer­stvé ovo­ce a pro­duk­ty z něj tak, aby se na váš stůl dosta­ly rych­le a v té nej­vyš­ší kvalitě.

NAŠE PRODUKTY

NAŠE ovoce

Děláme to jinak

Pěstování

Naše ovo­ce pěs­tu­je­me s lás­kou a péčí, kte­rou si zaslu­hu­je. Pou­ží­vá­me mini­mum che­mie a postři­ků, jed­no­du­še tak, abychom naše ovo­ce nabíd­li svým dětem a vnou­ča­tům s jis­to­tou, že jim dává­me to nej­lep­ší ovo­ce z Čes­ké­ho ráje. Pro­to­že pří­ro­da se o to nej­lep­ší posta­rá spo­lu s námi.

Skladování

Pou­ze při­ro­ze­ná atmo­sfé­ra a sní­že­ná tep­lo­ta jsou naším tajem­stvím skla­do­vá­ní. Ovo­ce tak dozrá­vá postup­ně dle své­ho při­ro­ze­né­ho nasta­ve­ní a zacho­vá si tak skvě­lou chuť i vůni.

Zpracování

Mimo čer­stvé ovo­ce se sta­rá­me i o ty kous­ky, kte­ré se na váš stůl nedo­sta­nou. Z jablek tak vyrá­bí­me vlast­ní moš­ty i skvě­lý a oblí­be­ný cider. Z viš­ní zase skvě­lé suché víno a viš­ňo­vou šťávu.

ta nejlepší péče

Jabl­ka pro­chá­ze­jí od skliz­ně až do pro­de­je pou­ze ruč­ní mani­pu­la­cí, bez mechanizace.I v pro­de­ji dává­me před­nost osob­ní­mu kon­tak­tu, před vel­ko­ob­cho­dy. Navštiv­te nás při vaší ces­tě do Čes­ké­ho ráje a poznej­te při­ro­ze­nou chuť jablek.