Jablka i produkty

nakoupíte snadno

Osob­ní odběr

Osob­ní odběr je mož­ný na adre­se Sýko­ři­ce 16, 512 63 Žer­nov – volej­te 602 773 068.
Stá­lá cena za jabl­ka na sezó­nu 2023/2024 je 22 Kč/kg.

U našich ambasadorů

Jste z Říčan u Pra­hy, Žďá­ru nad Sáza­vou, Jab­lon­ce nad Nisou, nebo Zlí­na? Spoj­te se s naši­mi míst­ní­mi amba­sa­do­ry a nakup­te si naše jabl­ka za výhod­ných pod­mí­nek.
Stá­lá cena za jabl­ka na sezó­nu 2022/2023 je 25 Kč/kg při min. odbě­ru 10 kg. Kupuj­te si vždy čer­stvé zhru­ba 1x za 15 – 30 dnů.

Amba­sa­do­ři

Regi­on Jmé­no Kon­takt
Jab­lo­nec­ko J. Havlí­ček 602 773 068
Žďár nad Sázavou J. Havlí­ček 602 773 068
Říča­ny u Pra­hy, Praha J. Havlí­ček ml. 736 483 905
Zlín T. Havlí­ček 724 101 542

Chce­te ode­brat víc než 200kg?

Jste fir­ma? Chce­te ode­brat vět­ší množ­ství než 200kg?
Napiš­te nám na email: havk814@gmail.com nebo nám na sebe nech­te kon­takt.

Hle­dá­me dal­ší amba­sa­do­ry pro naše ovoce.

Zdravá svačina do práce, do školy…

Bene­fit pro zaměst­nan­ce, kte­rý potě­ší a finanč­ně nijak výraz­ně neza­tí­ží.
Moder­ní fir­ma nabí­zí svým zaměst­nan­cům i nefor­mál­ní bene­fi­ty, kte­ré ovliv­ňu­jí jejich život­ní styl a navo­zu­jí pří­jem­nou atmo­sfé­ru v prá­ci.
Naše far­ma již dodá­vá jabl­ka do tako­vých­to firem a nabí­zí své pro­duk­ty a tuto služ­bu na Tur­nov­sku, Libe­rec­ku, Jab­lo­nec­ku, v Tan­val­du, v hor­ním Poji­ze­ří a Podkrkonoší.

Jak to funguje:

dodá­vá­me smlu­ve­né množ­ství 1x za týden až 3 týd­ny. Vy ve fir­mě dis­tri­bu­u­je­te sami.

Co nabí­zí­me:

sta­bil­ní cenu po celou sezo­nu, niž­ší než při náku­pu z obcho­du
vyni­ka­jí­cí kva­li­tu dob­ře usklad­ně­né­ho ovo­ce
vždy 3 odrů­dy v opti­mál­ní zralosti

Co zís­ká­te:

Dob­rý pocit zaměst­nan­ců z dob­ré a ori­gi­nál­ní péče
Ovliv­ní­te jejich stra­vo­va­cí návy­ky a zlep­ší­te jejich kon­di­ci
Dob­rý pocit z pod­po­ry lokál­ní­ho zemědělství